Wydawca treści Wydawca treści

DOTACJE Z WFOŚiGW W POZNANIU – 2017 r.

W dniu 29.11.2017 r. podpisane zostały umowy na dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, realizowanych przez Nadleśnictwo Sarbia następujących przedsięwzięć:

I. Realizacja programu edukacji ekologicznej społeczeństwa poprzez organizację „XVIII Turnieju Leśnego Sarbia 2017”

Projekt został zrealizowany w ramach programu: Edukacja ekologiczna o charakterze lokalnym.

Cel projektu: edukacja leśna, przyrodnicza i ekologiczna, podnoszenie poziomu wiedzy o lesie i pracy leśników, zainteresowanie dzieci i młodzieży szkolnej światem przyrody, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem.

Całkowita wartość projektu: 29 613,67 zł

Udział środków własnych: 19 613,67 zł

Okres realizacji: wrzesień – październik  2017 r.

Efekty projektu: zachęcenie dzieci i młodzieży do zapoznania się z zagadnieniami związanymi z pracą wykonywaną przez leśników, a tym samym pogłębienie ich wiedzy obejmującej różne zagadnienia przyrodnicze (botanika, zoologia, ekologia, ochrona przyrody).

Nagrody, upominki oraz wycieczka mają być motywacją w wymiarze rzeczowym do podjęcia trudu pogłębiania wiedzy, ale też nagrodą za zdobytą wiedzę i umiejętności. Z kolei materiały promocyjne mają upowszechnić planowane przedsięwzięcie w taki sposób, aby informacja o kolejnej edycji turnieju dotarła do wszystkich szkół w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Sarbia. Wykłady o tematyce przyrodniczej były dopełnieniem całego projektu i jego podsumowaniem.

II. Budowa wielofunkcyjnego urządzenia edukacyjnego na potrzeby rozbudowy ośrodka edukacji ekologicznej w Nadleśnictwie Sarbia

Projekt został zrealizowany w ramach programu: Edukacja ekologiczna o charakterze lokalnym.

Cel projektu: wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, kształtowanie postawy przyjaciela lasu, kształtowanie nawyków kultury ekologicznej oraz poczucie moralnej i obywatelskiej odpowiedzialności za ochronę przyrody, nauka praktycznych działań w celu ochrony przyrody, propagowanie wśród społeczeństwa wiedzy dotyczącej: ochrony przyrody, gospodarki leśnej i różnorodności zbiorowisk roślinnych.

Całkowita wartość projektu: 72 102,18 zł

Udział środków własnych: 22 102,18 zł

Okres realizacji: sierpień – listopad 2017 r.

Efektem projektu jest Wiata, która powstała przy istniejącym ośrodku edukacji w Nadleśnictwie Sarbia składającym się z trzech ścieżek edukacyjnych i izby edukacyjnej.

Urządzenie to w znaczny sposób podniosło walory turystyczne naszego ośrodka i możliwości prowadzenia zajęć edukacyjnych niezależnie od warunków pogodowych. Powstanie ww. wiaty pozwoliło też znacznie rozszerzyć naszą ofertę edukacyjną skierowaną do dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.

Umowy ze strony Funduszu podpisali: Prezes Zarządu Pani Jolanta Ratajczak i Zastępca Prezesa Zarządu Pani Aleksandra Durkowska, ze strony Nadleśnictwa umowę podpisał Nadleśniczy Pan Maciej Strawa

DOTACJA Z WFOŚiGW W POZNANIU – 2018 r.

W dniu 28.11.2018 r. podpisana została umowa na dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, realizowanego przez Nadleśnictwo Sarbia przedsięwzięcia:

I. Realizacja programu edukacji ekologicznej społeczeństwa poprzez organizację „XIX Turnieju Leśnego Sarbia 2018”

Projekt został zrealizowany w ramach programu: Edukacja ekologiczna na 2018 r.

Cel projektu: edukacja leśna, przyrodnicza i ekologiczna, podnoszenie poziomu wiedzy o lesie i pracy leśników, zainteresowanie dzieci i młodzieży szkolnej światem przyrody, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem.

Całkowita wartość projektu: 40 671,77 zł

Udział środków własnych: 2 773,81 zł

Okres realizacji: listopad  2018 r.

Efekty projektu: zachęcenie dzieci i młodzieży do zapoznania się z zagadnieniami związanymi z pracą wykonywaną przez leśników, a tym samym pogłębienie ich wiedzy obejmującej różne zagadnienia przyrodnicze (botanika, zoologia, ekologia, ochrona przyrody).

Nagrody, upominki oraz wycieczka mają być motywacją w wymiarze rzeczowym do podjęcia trudu pogłębiania wiedzy, ale też nagrodą za zdobytą wiedzę i umiejętności. Z kolei materiały promocyjne mają upowszechnić planowane przedsięwzięcie w taki sposób, aby informacja o kolejnej edycji turnieju dotarła do wszystkich szkół w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Sarbia. Wykłady o tematyce przyrodniczej były dopełnieniem całego projektu i jego podsumowaniem.

Umowę ze strony Funduszu podpisała: Zastępca Prezesa Zarządu Pani Aleksandra Durkowska, ze strony Nadleśnictwa umowę podpisał Nadleśniczy Pan Maciej Strawa.


„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”

Projekt będzie realizowany w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska (działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska).

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań polegających na zabezpieczeniu lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych.

Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

 W ramach projektu będą realizowane inwestycje związane z:

- budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania zbiorników małej retencji, wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą czerpanie wody do celów przeciwpożarowych przez jednostki PSP;

- budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania małych urządzeń piętrzących w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych oraz ochrony gleb torfowych;

- adaptacją istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych z zachowaniem drożności cieku dla ryb;

- zabezpieczeniem obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej, związanej z gwałtownymi opadami;

- przebudową i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych (mostów, przepustów, brodów).

Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. Planowane są w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji budowane z zastosowaniem materiałów naturalnych. Wybierane technologie mają być przyjazne dla naturalnego środowiska przyrodniczego.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie 2,1 mln m³ wody.

Wartość projektu:

Planowany całkowity koszt realizacji projektu - 234 670 000,00 zł.

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych - 170 000 000,00 zł,

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich - 144 500 000,00 zł.

Realizacja w Nadleśnictwie Sarbia

W nadleśnictwie Sarbia projekt obejmuje łącznie 54 zadania w niżej wymienionych poddziałaniach:

W ramach poddziałania :

1.1 - Budowa lub modernizacja zbiorników – 39 zadań.

1.2 - Przywracanie funkcji obszarom mokradłowym – 13 zadań.

2.1 - Zabezpieczanie infrastruktury leśnej – 2 zadania.

Efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie  ok 59 tys. m³ wody oraz wybudowanie bądź odbudowa ponad 63 obiektów.

Planowana jest budowa małych obiektów o prostej konstrukcji z zastosowaniem materiałów naturalnych. Wybierane technologie będą przyjazne dla środowiska.

Kwota wydatków przeznaczonych na realizację projektu na terenie Nadleśnictwa Sarbia wynosi ok. 2,2 mln zł.  Realizacja projektu ma się zakończyć w 2022 r.

Mirosław Michalski


DOTACJA Z WFOŚiGW W POZNANIU – 2016 R.

W dniach 02.12.2016 r. i 05.12.2016 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisane zostały z Nadleśnictwem Sarbia umowy na dofinansowanie następujących przedsięwzięć:

I. Realizacja programu edukacji ekologicznej społeczeństwa poprzez organizację „XVII Turnieju Leśnego Sarbia 2016"

II. Rozbudowa infrastruktury do edukacji ekologicznej społeczeństwa w Nadleśnictwie Sarbia – ścieżka przyrodnicza „Śladami wilka" – część II.

 

Umowy ze strony Funduszu podpisali: Prezes Zarządu Pani Hanna Grunt i Zastępca Prezesa Zarządu Pan Marek Zieliński, ze strony Nadleśnictwa umowę podpisał Nadleśniczy Pan Maciej Strawa.


Dotacje ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego

Nadleśnictwo Sarbia zrealizowało w latach 2012 - 2014 dwie operacje: 1) Budowa ścieżki przyrodniczo-leśnej „Leśnik gospodarzem lasu" 2) Budowa ścieżki przyrodniczo-leśnej „Stary las uczy nas".

Operacje realizowane zostały w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" - Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

Całkowita wartość zadań: 185.593,00 zł

Udział środków własnych: 27.838,95 zł

Okres realizacji: listopad 2012 r. – maj 2014 r.

Zakres prac wykonywanych:

- wykonanie bram wejściowych na ścieżki,

- utwardzenie ścieżki na długości 600 m,

- zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjnych,

- wykonanie koszy na śmieci, ławostołów, kierunkowskazów,

- wykonanie, zamontowanie mostka-kładki,

- opracowanie i wydanie folderów

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel:

Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz promocja walorów turystyczno-rekreacyjnych regionu poprzez budowę ścieżek edukacyjnych, które stworzą możliwości aktywnego wypoczynku osobom odwiedzającym nasz region.

 

Projekty współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego.


DOTACJA Z WFOŚiGW W POZNANIU – 2014 R.

Przedsięwzięcie pn.: „Rozwój programu edukacji ekologicznej społeczeństwa poprzez wyposażenie ośrodka edukacyjnego w siedzibie Nadleśnictwa Sarbia" dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Całkowita wartość zadania: 79.800,00 zł

Poziom dofinansowania z WFOŚiGW w Poznaniu: 100%

Okres realizacji: 2014 r.

 

Powyższe przedsięwzięcie podniosło atrakcyjność miejsca tj. siedziby Nadleśnictwa Sarbia dla dzieci przedszkolnych, dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych poprzez możliwość prowadzenia warsztatów ekologicznych w ośrodku edukacyjnym  jak również nawiązanie do historii miejsca. 

Efektem  projektu jest wyposażenie  sal edukacyjnych w takie elementy jak: tablice do prezentacji (zestaw 12 szt.), tablice edukacyjne do powieszenia w sali – szt. 5, , labirynty wiedzy szt. 1, koło wiedzy szt. 1, Zgaduj zgadula szt. 1, skrzynie wiedzy 1 szt., ściana interaktywna „Piętra w lesie" szt. 1, gabloty z roślinami szt. 10, gabloty z owadami szt. 10, meble do eksponowania eksponatów edukacyjnych (witrynyi gabloty), książeczki edukacyjne wraz z kartami pracy „Labirynty wiedzy", „Lekcja dendrologii" i „Kto kogo zjada".

 

Link do strony Funduszu: www.wfosgw.poznan.pl