KRONIKA KRONIKA

Uwaga! Lasy innych własności

Nadleśnictwo Sarbia informuje, iż w okresie od kwietnia do sierpnia 2016 r. prowadzone będą prace związane z wykonaniem uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasów na lata 2017-2026, położonych na terenie Gminy Czarnków dla wsi : Marunowo, Sarbia, Sarbka.

Nadleśnictwo Sarbia informuje, iż w okresie od kwietnia do sierpnia  2016 r. prowadzone będą prace związane   z wykonaniem uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasów na lata 2017-2026, położonych na terenie Gminy Czarnków dla wsi : Marunowo, Sarbia, Sarbka.
 

Wobec powyższego w imieniu Starostwa Powiatowego w Czarnkowie prosimy właścicieli lasów o uporządkowanie danych objętych ewidencją gruntów na podstawie których sporządzane są plany lub inwentaryzacje, m. in.:
• powierzchni lasu,
• danych osobowych,
• zmiany klasyfikacji gruntu z lasu na rolę, tj. przez uzyskanie stosownej zgody Starosty,
• przekwalifikowania gruntu rolnego na las, w przypadku zalesień na gruntach rolnych.
 

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo Geodezyjne               i Kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193 ze zm.) to właściciel gruntu obowiązany jest zgłosić właściwemu Staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian.

Na podstawie art. 21 ustawy o lasach z dnia 28.09.1991r. (Dz. U.2015.,poz.2100t.j.), projekt uproszczonego planu urządzenia lasu wykłada się do  publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie Urzędu Gminy. O wyłożeniu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu Wójt informuje pisemnie właścicieli lasów z zaznaczeniem, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego. Na przesłane przez Wójta Gminy zawiadomienie o wyłożeniu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu i zadania z zakresu gospodarki leśnej właściciele mogą wnieść pisemne zastrzeżenia dotyczące lasu, będącego ich własnością.