KRONIKA KRONIKA

Seminarium archeologiczne w Sarbi

6 lutego 2016 roku leśnicy z Nadleśnictwa Sarbia, zainspirowani odkryciami archeologicznymi na terenach leśnych położonych w dolinie Noteci, zorganizowali seminarium pt. Archeologia w lasach. W organizację tego przedsięwzięcia włączyło się Koło Nadnoteckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego przy Nadleśnictwie Sarbia.

W seminarium uczestniczyli zaproszeni goście oraz pracownicy Nadleśnictwa Sarbia.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się archeolodzy z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Muzeum Okręgowego w Pile, Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.

Seminarium rozpoczął Nadleśniczy Maciej Strawa witając przybyłych gości oraz przedstawiając cel spotkania. Następnie głos zabrał dr Jarosław Rola i wprowadził przybyłych w tematykę seminarium.

Po krótkim wstępie zaproszeni prelegenci przystąpili do wygłaszania swoich referatów. Rozpoczęła pani Romualda Bartkowiak z Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, delegatura w Pile. Przedstawiając referat pt. „Aspekty prawne ochrony dziedzictwa archeologicznego". Zwróciła ona uwagę na najważniejsze elementy ustawodawstwa dotyczącego obiektów i stanowisk archeologicznych.

Kolejny referat pt. „Archeologia w lasach – historia, teraźniejszość, perspektywy" wygłosił dr Jarosław Rola z Muzeum Okręgowego w Pile, który podczas swej wypowiedzi zwrócił uwagę na zagrożenia jakie oddziałują na stanowiska archeologiczne w środowisku rolnym i leśnym. Zwrócił również uwagę na ogrom nieodkrytych stanowisk na terenach leśnych oraz możliwości ich odszukania.
Kolejne trzy referaty wygłosili pracownicy Instytutu Prahistorii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu pani dr Milena Teska oraz dr hab. Andrzej Michałowski prof. UAM. W pierwszych dwóch „Ostatnie wieki starej ery w strefie lasów doliny środkowej Noteci" oraz „Schyłek starożytności nad środkową Notecią" przybliżyli zagadnienia schyłku starej ery i początku nowej ery na terenach doliny środkowej Noteci. Trzeci z kolei referat dotyczył kurhanów, ich funkcji, sposobu odkrywania i badania.
Seminarium kończyło się referatem pt. „Naturalne i antropogeniczne przekształcenia środowiska nad dolną Gwdą w czasach od łowców reniferów do piastowskich wojów" zakończył
dr Jarosław Rola.

Wygłoszone referaty przybliżyły słuchaczom dzieje terenów położonych w dolinie Noteci, ale również zwróciły uwagę na kwestię licznych stanowisk archeologicznych występujących na terenach leśnych. Podkreślono ogromną rolę, jaką pełnią lasy w zabezpieczaniu ogromnej spuścizny kulturowej, jaką są stanowiska archeologiczne. Wystąpienia prelegentów pozwoliły uświadomić słuchaczom również, że ślady naszej przeszłości mogą znajdować się tuż pod naszymi stopami.

Na  zakończenie seminarium wszyscy uczestnicy zgodnie podkreślili, że współpraca leśników i archeologów celem poznania historii naszych ziem oraz ochrony dziedzictwa archeologicznego jest nieunikniona.

                                                                                                                                Michał Krzysztofik