KRONIKA KRONIKA

DOTACJE Z WFOŚiGW W POZNANIU – 2017 r.

W dniu 29.11.2017 r. podpisane zostały umowy na dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, realizowanych przez Nadleśnictwo Sarbia następujących przedsięwzięć:

I. Realizacja programu edukacji ekologicznej społeczeństwa poprzez organizację „XVIII Turnieju Leśnego Sarbia 2017”

Projekt został zrealizowany w ramach programu: Edukacja ekologiczna o charakterze lokalnym.

Cel projektu: edukacja leśna, przyrodnicza i ekologiczna, podnoszenie poziomu wiedzy o lesie i pracy leśników, zainteresowanie dzieci i młodzieży szkolnej światem przyrody, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem.

Całkowita wartość projektu: 29 613,67 zł

Udział środków własnych: 19 613,67 zł

Okres realizacji: wrzesień – październik  2017 r.

Efekty projektu: zachęcenie dzieci i młodzieży do zapoznania się z zagadnieniami związanymi z pracą wykonywaną przez leśników, a tym samym pogłębienie ich wiedzy obejmującej różne zagadnienia przyrodnicze (botanika, zoologia, ekologia, ochrona przyrody).

Nagrody, upominki oraz wycieczka mają być motywacją w wymiarze rzeczowym do podjęcia trudu pogłębiania wiedzy, ale też nagrodą za zdobytą wiedzę i umiejętności. Z kolei materiały promocyjne mają upowszechnić planowane przedsięwzięcie w taki sposób, aby informacja o kolejnej edycji turnieju dotarła do wszystkich szkół w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Sarbia. Wykłady o tematyce przyrodniczej były dopełnieniem całego projektu i jego podsumowaniem.

II. Budowa wielofunkcyjnego urządzenia edukacyjnego na potrzeby rozbudowy ośrodka edukacji ekologicznej w Nadleśnictwie Sarbia

Projekt został zrealizowany w ramach programu: Edukacja ekologiczna o charakterze lokalnym.

Cel projektu: wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, kształtowanie postawy przyjaciela lasu, kształtowanie nawyków kultury ekologicznej oraz poczucie moralnej i obywatelskiej odpowiedzialności za ochronę przyrody, nauka praktycznych działań w celu ochrony przyrody, propagowanie wśród społeczeństwa wiedzy dotyczącej: ochrony przyrody, gospodarki leśnej i różnorodności zbiorowisk roślinnych.

Całkowita wartość projektu: 72 102,18 zł

Udział środków własnych: 22 102,18 zł

Okres realizacji: sierpień – listopad 2017 r.

Efektem projektu jest Wiata, która powstała przy istniejącym ośrodku edukacji w Nadleśnictwie Sarbia składającym się z trzech ścieżek edukacyjnych i izby edukacyjnej.

Urządzenie to w znaczny sposób podniosło walory turystyczne naszego ośrodka i możliwości prowadzenia zajęć edukacyjnych niezależnie od warunków pogodowych. Powstanie ww. wiaty pozwoliło też znacznie rozszerzyć naszą ofertę edukacyjną skierowaną do dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.

Umowy ze strony Funduszu podpisali: Prezes Zarządu Pani Jolanta Ratajczak i Zastępca Prezesa Zarządu Pani Aleksandra Durkowska, ze strony Nadleśnictwa umowę podpisał Nadleśniczy Pan Maciej Strawa