Lista aktualności Lista aktualności

Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Sarbia na lata 2022 - 2031

Na podstawie art. 39-42, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku, (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile informuje o przystąpieniu do opracowania projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Sarbia na lata 2022 - 2031 oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania ww. dokumentu na środowisko.

 1. Postępowanie prowadzone jest na wniosek Dyrektora RDLP w Pile.
 2. Organem właściwym do dokonania uzgodnień zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w Prognozie oddziaływania projektu planu urządzenia lasu na środowisko oraz wydania opinii do projektu planu urządzenia lasu jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu.
 3. Posiedzenie Komisji Założeń Planu dla Nadleśnictwa Sarbia odbędzie się w dniu 05.07.2019 r., w Sali narad Nadleśnictwa Sarbia, (Sarbka 46, 64-700 Czarnków, tel. 67 255-12-20) o godz. 9.30.
 4. Na posiedzenie Komisji Założeń Planu zapraszam przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych oraz organizacje zainteresowane gospodarką leśną i ochroną przyrody w lasach Nadleśnictwa Sarbia.
 5. Zadaniem Komisji będzie wypracowanie "Założeń do sporządzania projektu planu urządzenia lasu" wraz z Programem Ochrony Przyrody oraz prognozą oddziaływania przedmiotowych planów na środowisko, dotyczących:
  • obszarów chronionych i funkcji lasu;
  • projektowania hodowlanego dla poszczególnych typów siedliskowych lasu i leśnych siedlisk przyrodniczych;
  • typów drzewostanów (TD) o kierunku ochronnym (przyrodniczym) lub gospodarczym;
  • wieków rębności dla głównych gatunków drzew;
  • podziału lasów nadleśnictwa na gospodarstwa;
  • wytycznych w sprawie cięć rębnych w poszczególnych gospodarstwach;
  • szczegółowych wytycznych w sprawie sporządzenia „Wykazu drzewostanów kwalifikujących się do przebudowy”;
  • wytycznych w sprawie pielęgnowania lasu;
  • wytycznych w sprawie ogólnej ochrony lasu oraz ochrony przeciwpożarowej;
  • wytycznych w sprawie zagospodarowania rekreacyjnego;
  • wytycznych w sprawie użytkowania ubocznego oraz zagospodarowania łowieckiego;
  • wytycznych w sprawie ujmowania w projekcie planu urządzenia lasu zagadnień dotyczących infrastruktury nadleśnictwa;
  • wytycznych dotyczących charakterystyki ekonomicznej;
  • szczegółowości prognozy stanu zasobów drzewnych na koniec przyszłego okresu gospodarczego;
  • weryfikacji i aktualizacji programu ochrony przyrody;
  • map tematycznych, jakie powinny zostać sporządzone w ramach projektu planu ul;
  • projektu wystąpienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
   w sprawie zakresu oraz szczegółowości prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000;
  • innych zagadnień projektowych, specyficznych dla nadleśnictwa.  

Piła dn. 21.05.2019 r.