Lista aktualności Lista aktualności

DOTACJA Z WFOŚiGW W POZNANIU – 2018 r.

W dniu 28.11.2018 r. podpisana została umowa na dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, realizowanego przez Nadleśnictwo Sarbia przedsięwzięcia:

I. Realizacja programu edukacji ekologicznej społeczeństwa poprzez organizację „XIX Turnieju Leśnego Sarbia 2018”

Projekt został zrealizowany w ramach programu: Edukacja ekologiczna na 2018 r.

Cel projektu: edukacja leśna, przyrodnicza i ekologiczna, podnoszenie poziomu wiedzy o lesie i pracy leśników, zainteresowanie dzieci i młodzieży szkolnej światem przyrody, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem.

Całkowita wartość projektu: 40 671,77 zł

Udział środków własnych: 2 773,81 zł

Okres realizacji: listopad  2018 r.

Efekty projektu: zachęcenie dzieci i młodzieży do zapoznania się z zagadnieniami związanymi z pracą wykonywaną przez leśników, a tym samym pogłębienie ich wiedzy obejmującej różne zagadnienia przyrodnicze (botanika, zoologia, ekologia, ochrona przyrody).

Nagrody, upominki oraz wycieczka mają być motywacją w wymiarze rzeczowym do podjęcia trudu pogłębiania wiedzy, ale też nagrodą za zdobytą wiedzę i umiejętności. Z kolei materiały promocyjne mają upowszechnić planowane przedsięwzięcie w taki sposób, aby informacja o kolejnej edycji turnieju dotarła do wszystkich szkół w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Sarbia. Wykłady o tematyce przyrodniczej były dopełnieniem całego projektu i jego podsumowaniem.

Umowę ze strony Funduszu podpisała: Zastępca Prezesa Zarządu Pani Aleksandra Durkowska, ze strony Nadleśnictwa umowę podpisał Nadleśniczy Pan Maciej Strawa.